cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


 Grant od Grantové agentury České republiky řešený v letech 2014–2016

“Smrt, hroby a záhrobí v islámu: muslimské vnímání posledních věcí člověka ve středověku a v současnosti”
 
Členové výzkumného týmu:
- Dr. Ondřej Beránek (hlavní řešitel, Orientální ústav AV ČR)
- Dr. Daniel Boušek (Ústav Blízkého východu a Afriky, FFUK)
- Dr. Martin Klapetek (Teologická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích)
- Dr. Miroslav Melčák (Orientální ústav AV ČR)
- Dr. Bronislav Ostřanský (Orientální ústav AV ČR)
- Dr. Pavel Ťupek (Ústav Blízkého východu a Afriky, FFUK)
 
O projektu:
Jako i v jiných náboženstvích, smrt, hroby a jejich navštěvování či různé způsoby připomínání si zesnulých a rozličné představy o záhrobí nesporně hrají stěžejní roli též v islámu. V oné široké sféře se praxe většiny muslimů znatelně rozchází se stanovisky normativního islámu. Navzdory staletému úsilí islámských právníků podřídit stávající zvyklosti islámskému zákonu, můžeme s jistotou konstatovat, že nikde v islámu nedosáhla propast mezi normativní a lidovou zbožností takové hloubky. Tento rozpor se zřetelně projevoval během celých dějin muslimů a konkrétní spory kolem hrobů můžeme dosud sledovat po celém islámském světě. Otázka hrobů a jejich návštěv se opakovaně stávala “kolbištěm” stoupenců různých směrů v islámu, zejména súfitského a salafitského. Tato problematika v islámu může být popisována a zkoumána z různých úhlů pohledu, mj. jako právní problém, jako výrazná součást muslimského folklóru, jako předmět islámského písemnictví atd. Hlavním cílem navrhovaného projektu proto bylo poskytnout interdisciplinární výzkum daného předmětu, jenž zaplní prázdné místo ve stávajícím bádání.
 
Závěrečné shrnutí:
Publikační výstupy vzniklé v rámci řešení projektu uvedly, prvně v českém kontextu, islámskou eschatologickou a thanatologickou problematiku do širšího rámce orientalistického a religionistického bádání a produkce, přičemž upozornily na skutečnost, že mnohé relevantní přesahy mají zcela praktický a “hmatatelný” dopad. V kontextu současné islamologie jde mimo jiné o ikonoklasmus na příkladu hroboborectví tzv. Islámského státu, apokalyptiku jako konstitutivní prvek prezentace a propagandy IS nebo muslimskou pohřební praxi v kontextu většinově nemuslimské společnosti (v našem případě Německa a Rakouska). Některé závěry našeho výzkumu konstatují bezprecedentní posun ve vývoji islámské apokalyptiky a milenialismu, který vynikne patrně až z odstupem let. Například apokalyptická a mileniální vzepětí v dějinách islámu vždy doplatila na svou živelnost či destruktivnost, objevovala se, aby bourala, zatímco v případě apokalyptické propagandy a rétoriky IS máme, prvně, co do činění s novým fenoménem, který bychom s trochou nadsázky mohli nazvat jako “apokalyptika státotvorná”.
 
Eschatologie, thanatologie a apokalyptika v islámu, jak řada publikačních výstupů vzešlých z řešení grantového projektu názorně ukázala, se tak stále více v pomyslném spektru “zužitkovatelnosti” posouvají od ryze teoretické látky společenskovědního výzkumu k mnohem více “prakticky” využitelnému výzkumu, reflektujícímu mnohé z výzev současnosti (mj. tzv. Islámský stát, muslimský extremismus atd.). V tomto ohledu lze výsledky grantového projektu vnímat i jako konkrétní odpověď na dnes častěji než kdy jindy vznášenou otázku po přínosu religionistického, resp. orientalistického bádání.
GACR_Hroby2GACR_ Hroby 1GACR_Hroby3
 
Výstupy:
 
1) Publikace:
 
Monografie
- Beranek, Ondrej and Pavel Tupek, The Temptation of Graves: Destruction and Iconoclasm in Salafi Islam (forthcoming).
- Beránek, Ondřej a Bronislav Ostřanský (eds.), Islámský stát: Blízký východ na konci časů, Praha: Academia, 2016.
 
Odborné články
- Bousek, Daniel, “Sharing the Sacred: Images of Encounter between Jews and Muslims at the Sacred Places During the Middle Ages” (forthcoming).
- Boušek, Daniel, “Svatost Jeruzaléma v islámu,” Nový Orient, 2016, 71:2, 35–44.
- Klapetek, Martin, “Muslim areas at municipal cemeteries in Germany and Austria,” Studia Religiologica (forthcoming).
- Klapetek, Martin, “Hroby na muslimských odděleních německých komunálních hřbitovů,” Nový Orient, 2016, 71:3, 2–10.
- Melcak, Miroslav and Ondrej Beranek, “ISIS’s Destruction of Mosul’s Historical Monuments: Between Media Spectacle and Religious Doctrine,” International Journal of Islamic Architecture (forthcoming).
- Ostřanský, Bronislav and Miroslav Melčák (guest editors), “Special Issue: Death, Graves and the Hereafter in Islam: Muslim Perception of the Last Things During the Middle Ages and Today,” Archiv Orientální, 2015, 83:3, 381–604.
- Ostřanský, Bronislav, “The Sufi Journey to the Next World: Sepulchral Symbolism of Muslim Mystics, Its Context and Interpretations,” Archiv Orientální, 2015, 83:3, 475–500.
 
2) Konference:
 
- Beránek, Ondřej: přednáška “The Institutionalization of the Saudi Religious Establishment and the Spread of Iconoclasm” na konferenci “Bureaucratization of Islam in Muslim States and Societies,” Center for Interdisciplinary Research (ZiF), Bielefeld University, Německo, 23.–24.10. 2014.
- Beránek, Ondřej: přednáška “The Islamic State and the Destruction of Monuments” na konferenci “The Middle East and the Islamic World in the Mirror of Humanities and Social Sciences”, kterou organizovalo DAVO (German Middle East Studies Association) a DMG (Islamic Studies Section of the German Oriental Society), Bochum, Německo, září 2015.
- Beránek, Ondřej: přednáška “The Internal Mechanisms of Saudi Arabia's Religious Establishment” na konferenci “Islamism and the State: Contested Normativities in the Muslim World”, kterou organizoval Cluster of Excellence “Normative Orders” při Goethe-University Frankfurt, Německo, říjen 2015.
- Beránek, Ondřej: účast na panelové diskusi “Islamic State: Destruction of the Living and Dead” se Sahar Chaudhry, Hassanem Hassanem a Aaronem Zelinem, Washington DC, 14.11. 2016.
- Beránek, Ondřej: přednáška “The Islamic State and taswiyat al-qubur” na 50. výroční konferenci MESA (Middle East Studies Association), Boston, USA, 17.–­20.11. 2016.
- Klapetek, Martin: přednáška “Islamic sections in communal cemeteries in Germany and Austria” na konferenci “Religion and Spirituality in the view of contemporary Religious studies,” kterou organizovala Palackého univerzita Olomouc, 6.10. 2016.
- Klapetek, Martin: poster “Hroby na muslimských odděleních komunálních hřbitovů v Německu” na 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, 19.–21.10. 2016.
 
3) Popularizace:
 
- Ostřanský, Bronislav, “Hřbitovy jako kolbiště,” Vesmír 94 (2015).
- Ostřanský, Bronislav a Ondřej Beránek, přednášky pro veřejnost (například v rámci Týdne vědy a techniky) představující výsledky výzkumu.
- Beránek, Ondřej, rozhovor pro Český rozhlas: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3269790