cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

e-mail: karel.novacek@upol.cz

web: http://upol.academia.edu/KarelNováček; http://www.historie.upol.cz/profil.php?id=283

 

Oblast zájmu:
archeologie středověku, islámská archeologie, archeologie stavebního prostředí a dějiny architektury

 

Vzdělání:
Univerzita Karlova, fakulta filozofická, habilitační řízení v oboru archeologie (2011)

ČVUT, fakulta architektury, Ústav dějin architektury a umění, (PhD, 1998–2006)

Univerzita Karlova, fakulta filozofická, obor historie – archeologie (Mgr, 1987–1992)

 

Akademická praxe a výzkum:
od 2015: Univerzita Palackého Olomouc, filozofická fakulta, Katedra historie, docent
od 2006: výzkumný program v iráckém Kurdistánu, vedení českých archeologických projektů a účast v několika mezinárodních projektech zaměřených na urbanismus a dějiny osídlení asyrského až islámského období
2000: Studijní pobyt na univerzitě v Káhiře
1998–2015: Západočeská univerzita v Plzni, filozofická fakulta, Katedra archeologie, v pozici odborného asistenta (od 2001), zástupce vedoucího katedry (2007–2011), docenta (2011)
1992–2001: archeolog v Západočeském muzeu v Plzni, výzkumná, dokumentační a sbírkotvorná činnost na území západních a středních Čech (přibližně 130 realizovaných výzkumů),

 

Ostatní akademické aktivity:
členství v redakčních radách: Památky archeologické, Staletá Praha, Pražské egyptologické studie

 

Granty:
Ohrožená architektura města Mosulu (Monuments of Mosul in Danger), (Strategie AV21, 2015-2016)
Středověká městská síť v severovýchodní Mezopotámii (MULINEM), (GAČR č. 13-19266S, 2013–2015)
Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá (projekt IOP, archeologická část, 2010–2015)
Arbíl – archeologie městského centra v severní Mezopotámii (GAČR č. 404/09/0043, 2009–2010)
"Vita activa" benediktinského kláštera ve 12. až 14. století. Rozbor sociálních interakcí na příkladu konventu benediktinů v Kladrubech (GAČR č. 404/04/2041, 2004–2006)

 

Publikační činnost:

Knihy:
Nováček K. a kol. 2010: Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty. Praha: Scriptorium. 406 str.
Kapitoly v knihách:
Nováček, K. 2014: Stará Plzeň v raném středověku, Transformace Staré Plzně ve 13. století (s R. Širokým), Počátky Nové Plzně a její vývoj do husitství (s J. Stočesem, R. Širokým a M. Malivánkovou Waskovou), in: Malivánková Wasková, M. - Douša, J. (Eds): Dějiny města Plzně 1 (do roku 1788), Plzeň, 74–186.

Články:
Matoušková, E. - Pavelka, K. - Nováček, K. - Starková, L. 2014: Použití dat družice FORMOSAT - 2 pro dokumentaci archeologických lokalit v severovýchodní Mezopotámii, in: Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu země, Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 109-117.

Nováček, K. - Široký, R. - Starková, L. 2014: Pokračování výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé, Památky západních Čech 4, 7–19.

Nováček, K. - Amin, N. A. M. – Melčák, M. 2013: A medieval city within the Assyrian wall: the continuity of the town of Arbil in northern Mesopotamia, Iraq 75, 1–42.

Nováček, K. – Kočár, P. 2013: K počátkům minoritského konventu v Plzni, Forum urbes Medii Aevi VII/1, 64–75.

Nováček, K. 2011: East Islamic Pottery in Czech Lands, Archeologické rozhledy 63, 608–620.

Široký, R. – Nováček, K. 2011: První etapa výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé, Památky západních Čech 1, 37–47.

Nováček, K. 2011: Říp a jeho kostel: K vývoji a kontextu rotundy sv. Jiří – The Říp Hill and its church: The evolution and context of the St. George’s rotunda, in: Gojda, M. – Trefný, M. (Eds.): Archeologie krajiny pod Řípem, Plzeň, 127–142.

Nováček, K. 2011: Zangi-Period Architecture in Iraqi Kurdistan: Medrese Qubahan at Amêdi (´Amadíya), Zeitschrift für Orient-Archäologie 4, 176-210.

Nováček, K. 2009: Moulded pottery from Istakhr, in: Maříková Vlčková P. – Mynářová J. – Tomášek M. (eds.): My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity and Middle Ages, Prague, 118–126.

Nováček, K. – Petr, L. 2009: Praepositura in solitudo: Ostrovská cella Baštiny (Teslín) a archeologie nejmenších řádových založení, Archeologické rozhledy 61, 285 – 302

Nováček K. – Chabr T. – Filipský D. – Janíček L. – Pavelka K. – Šída P. – Trefný M. – Vařeka P. 2008: Research of the Arbil Citadel, Iraqi Kurdistan, First Season, Památky archeologické 99, 259 – 302.