cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Všeobecná knihovna

Studovna uzavřena. Absenční výpůjčky si prosím objednejte předem.

 

Orientální ústav AV ČR
Pod Vodárenskou věží 2
182 08 Praha 8

 

Katalogy:

Naskenovaný lístkový katalog obsahuje knihy získané knihovnou od roku 1929 do roku 1991.

 

Elektronický katalog obsahuje knihy získané všeobecnou knihovnou od roku 1991, většinu časopisů a okolo 1000 titulů Lu Sünovy knihovny získaných po r. 2000.

 

Souborný katalog ČR - Seriály na stránkách Národní knihovny obsahuje všechny časopisy všeobecné knihovny.

 

Lístkový katalog časopisů.

 

 

 
 
Výpůjční hodiny:
Středa 9:00-12:00 13:00-18:00
Pátek 9:00-12:00 13:00-15:00
 
 

Vedoucí knihovny: Reysa Alenzuela, Ph.D., MLIS

E-mail: alenzuela@orient.cas.cz                             
 
 
Služby čtenářům a meziknihovní výpůjční služba:
Mgr. Václav Paštěka
E-mail: oilib@orient.cas.cz 
Tel.: +420 26605 3297
 
Knihovnice (periodika): Sabina Dubovská Knihovnice (Lu Sünova knihovna): Veronika Danešová  
E-mail: dubovska@orient.cas.cz E-mail: danesova@orient.cas.cz  
Tel.: +420 26605 3481 Tel.: +420 26605 2514  
 
 
VZNIK A VÝVOJ KNIHOVNY ORIENTÁLNÍHO ÚSTAVU
Začátky budování knihovny Orientálního ústavu se datují do roku 1929. Byly velmi skrovné, v prvých letech po jejím založení o ni pečoval jen jeden pracovník a knižní fond rostl jen pozvolna. Do začátku 2. světové války měl pouze 10 tisíc svazků. Během války pak činnost ústavu i knihovny stagnovala, takže do roku 1945 přibylo jen 1500 publikací. K bouřlivému rozvoji dochází po 2. světové válce. V roce 1952 po začlenění Orientálního ústavu do nově založené Československé akademie věd (ČSAV) se situace knihovny výrazně stabilizovala a její činnost byla zajištěna po stránce finanční i personální. Roční přírůstky činily 6 až 7 tisíc svazků. V knihovně začala pracovat řada absolventů orientalistických oborů. Nutno ovšem poznamenat, že tento nárůst byl silně poznamenán dobovou ideologií. Akvizice knih se orientovala na zahraniční vědecké instituce, na vědecké ústavy, hlavně na bývalý Sovětský svaz, Čínskou lidovou republiku a severní Koreu. Proto se také v roce 1952 vyčlenila jako samostatná knihovna textů v čínském jazyce, pojmenovaná po známém čínském spisovateli "Lu Sünova knihovna", v roce 1958 i knihovna korejská. Ta je po období stagnace opět samostatná díky štědrým grantům z Korejské republiky.
Ostatní publikace orientalistické a afrikanistické jsou soustředěny ve Všeobecné knihovně, která rostla v následujících desetiletích rychlým tempem. V roce 1961 měla šedesát tisíc svazků, v roce 2000 už má včetně čínské a korejské knihovny už přes dvěstě tisíc svazků. Do knihovny dochází 160 periodik z celého světa, zejména z universit a orientalistických vědeckých společností a bohatá je i výměna knižních publikací, které knihovna v současnosti dostává. Po restitučním předání dřívější budovy Orientálního ústavu Řádu maltézských rytířů knihovna přesídlila spolu s ústavem do nových budov Akademie věd, bohužel do prostor, které nebyly budovány jako knihovna a tak jsou v mnohém nevyhovující, zejména kapacitně. Také odlehlost od centra města působí čtenářům potíže. Mnohé se zlepšilo po vybudování trati trasy C metra do Ládví. Roční přírůstky klesly na zhruba tisíc ročně, zato však jde o velmi kvalitní publikace. Doplňován je zejména fond knih západní provenience, které dříve nemohly být z ideologických a zejména finančních důvodů zakupovány. Velmi význačnou složkou akvizice jsou též dary či nákupy knihoven zesnulých orientalistů, které soustřeďují vždy to nejlepší z literatury daného oboru.
Čtenáři mají k dispozici klasické lístkové katalogy (jmenný a systematický), které jsou průběžně doplňovány do současnosti a dále naskenovaný katalog záznamů o knihách do r. 1991, naskenovaný katalog časopisů. Od r. 1991 jsou záznamy vedeny též v počítačové databázi v programu CDS/ISIS. Knihovna OÚ je průběžně integrována do systému LINCA (Czech and Slovak Library Information Network), což umožňuje mezinárodní přístup do jejích fondů. V knihovně jsou archivovány též některé vzácné tisky a orientální rukopisy.